• 1 Lokalrådets navn og hjemsted

Stk. 1. Lokalrådets navn er Vestlandet 4700

Stk. 2. Lokalrådets hjemsted er Næstved Kommune

 

 • 2 Lokalrådets formål

Stk. 1. Lokalrådets formål er at virke for områdets særlige interesser, som bindeled i mellem offentlige myndigheder og borgerne. Formålet er endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver. Lokalrådet tager problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området.

Stk. 2. Lokalrådet har sit virke i området Hylinge, Marvede, Vallensved Sogne samt Ladby og Guderup. Området afgrænses af Sognegrænser og den del af Herlufsholm Sogn, der ligger udenfor Næstved byskiltet.

Stk. 3.  Lokalrådet udfører sine opgaver i henhold til Byrådets beslutninger og i henhold til, de af Byrådet besluttede, principper for borgerinddragelse.

Stk. 4. Lokalrådet inddrages i Næstved Kommunes behandling af sager, der vedrører Lokalrådets geografiske område. Det drejer sig blandt andet om sager vedrørende:

 • lokalplaner, dispensationer af kommuneplaner/lokalplaner
 • trafiksikring, trafiksanering, færdselsregulerende foranstaltninger, kollektiv trafik
 • miljøspørgsmål
 • turisme og erhvervsfremme.
 • etablering og drift af idrætsanlæg
 • etablering af kultur og fritidsaktiviteter
 • borgerbetjening og pasningstilbud
 • skoledistrikter

Stk. 5.  Lokalrådet kan optage sager/emner og indstille disse til politisk behandling

 • 3 Lokalrådets medlemmer

Stk. 1.  Lokalrådet består af 5 – 9 medlemmer (ulige antal) plus evt. 2 suppleanter og 1 revisor. Lokalrådet sammensættes så varieret som muligt på geografi, køn, alder mv. Lokalrådsmandatet er 2-årigt fordelt på valg i lige og ulige år. Suppleanter og revisorer vælges ved generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet sker ved skriftlig afstemning.

Stk. 3.  Lokalrådsmedlemmer kan efter eget ønske udtræde af rådet.

 • 4 Generalforsamling

Stk. 1.  Lokalrådets medlemmer vælges på en generalforsamling, der afholdes mindst hvert 2. år inden udgangen af 1. kvartal. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel i lokale medier, der som minimum dækker lokalområdets geografiske område. Indvarslingen sker med følgende dagsorden:

eller

Stk. 2.  Lokalrådets medlemmer vælges på en generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel i lokale medier, der som minimum dækker lokalområdets geografiske område. Indvarslingen sker med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  b. Valg af stemmetællere
  c. Formandens beretning
  d. Kassererens beretning
  e. Indkomne forslag
  f. Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet
  g. Valg af revisor
  h. Eventuelt

Stk. 3.  Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Borgere der har bopæl i Lokalrådets geografiske område og er 15 år eller derover er stemmeberettiget til generalforsamlingen og kan lade sig opstille som kandidat til lokalrådet på generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Hvis lokalrådet, dele heraf eller en fremmødt ønsker det, foretages skriftlig afstemning.

Stk. 7. På lokalrådets først kommende møde konstituerer lokalrådet sin formand, næstformand, sekretær og kasserer samt fastsætter sin forretningsorden. Konstitueringen offentliggøres i lokale medier som minimum dækker lokalrådets geografiske område, beboerblad, hjemmeside eller lignende.

 • 5 Lokalrådets arbejde

Stk. 1. Der indkaldes skriftligt til lokalrådets møder med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet i lokalrådet, skal være indkommet senest 10 dage før mødets afholdelse. Dagsordener for lokalrådsmøder offentliggøres minimum 4 dage før afholdelse af møde. Der føres beslutningsreferat ved møderne. Dagsordener og referater offentliggøres på Lokalrådets hjemmeside.

Stk. 2. Lokalrådet er forpligtet, i den udstrækning det er muligt, til at give løbende orientering om rådets arbejde til borgerne i området gennem lokale medier, der minimum dækker lokalrådets geografiske område, beboerblad, hjemmeside eller lign.

Stk. 3. Kassereren er pligtig til at give en oversigt over lokalrådets økonomi på anmodning fra borgere i lokalrådets geografiske område. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen. Lokalrådets regnskab følger kalenderåret.

Stk. 4. Lokalrådet har pligt til at indkalde til borgermøde, på skriftlig begæring fra mindst X borgere, senest en måned fra modtagelse af begæringen.

Stk. 5.  Lokalrådet har pligt til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, på skriftlig begæring fra mindst X borgere, senest en måned fra modtagelse af begæringen.

Stk. 6.  Alle afgørelser i lokalrådet sker ved stemmeflertal. Rådet er kun beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed kan forslaget genoptages. Ved genoptagelse tæller formandens stemme dobbelt ved afstemningen. Hvis et medlem af lokalrådet ønsker det, foretages skriftlig afstemning.

 • 6 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Lokalrådet tegnes af formand og kasserer. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

 • 7 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændringer i vedtægter kan kun vedtages af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.

 • 8 Opløsning

Stk. 1. Lokalrådet kan kun opløses af to på hinanden følgende ekstraordinære general­forsamlinger, der begge er indkaldt med denne sag på dagsordenen. Opløsning kan ske når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning af lokalrådet.

Stk. 2. Vedtages opløsning af lokalrådet tager den sidste ekstraordinære generalforsamling ved stemmeflertal bestemmelse om anvendelse af lokalrådets midler. Tildelte kommunale midler tilfalder Næstved Kommune.